katetuottolaskenta
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print

Katetuottolaskennalla parempi tuloksentekokyky

Katetuottolaskennan avulla yritys voi seurata kannattavuuttaan ja suunnitella keinoja kannattavuutensa parantamiseksi. Katetuottolaskennassa lähtökohtana on kustannusten jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Myyntikate on myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotus. Kun myyntikatteesta vähennetään yrityksen kiinteät kustannukset, saadaan yrityksen käyttökate.

Yritystoiminnan tavoitteena on tuottaa voittoa. Voittoa syntyy, kun jonkin aikavälin tuotot ovat suuremmat kuin saman aikavälin kustannukset. Yrityksen euromääräisen voiton perusteella ei vielä voida suoraan tehdä johtopäätöksiä yrityksen kannattavuudesta. Tulosta tulee verrata yrityksen liiketoiminnan laajuuteen, yritykseen sitoutuneen pääoman määrään sekä yritystoiminnan riskiin. Kannattavuuden tarkastelussa kolme keskeisintä kohtaa ovat yrityksen tuloksentekokyky, taseen sisältö ja tulevaisuuden kassavirrat.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on vähennyslaskumuotoinen laskelma tilikauden toiminnan tuloksesta. Tuotot ja kulut esitetään tuloslaskelmassa ilman arvolisäveroja. Jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin kannattaa tehdä tärkeimmille pääliiketoiminnoille tai kustannuspaikoille. Näin on helpompi tarkastella hinnoittelun oikeellisuutta, liikevaihdon kriittistä pistettä sekä liikeriskiä. Kirjanpitolaki- tai asetus ei määrää, miten jako pitäisi tehdä, vaan jokainen yritys voi vapaasti päättää, mikä kulu on luonteeltaan muuttuva ja mikä kiinteä. Pääperiaatteena jaossa on, että muuttuvat kulut ovat riippuvaisia myyntimäärästä tai luovutettavien suoritteiden määrästä. Kiinteät kulut puolestaan ovat luonteeltaan sellaisia, jotka syntyvät joka tapauksessa riippumatta myynti- tai luovutettavien suoritteiden määrästä

Tuloslaskelman rakenne:

liikevaihto

– muuttuvat kulut

= myyntikate

– kiinteät kulut

= käyttökate

– poistot

= liikevoitto

+/- rahoituserät

= tulos ennen veroja

– verot

= tilikauden voitto

Muuttuviin kuluihin sisältyvät yleensä aine- ja tarvikekulut, suorittavan työvoiman henkilöstökulut, rahdit ja alihankinta. Lisäksi suorat tuotteen tai palvelun tuottamiseen kohdistuvat kulut, jotka ovat myyntimäärästä riippuvia kuluja sekä usein myynnin ja markkinoinnin kulut.

Kiinteitä kuluja ovat henkilöstön ja hallinnon kulut, vuokrat, tietoliikenne eli kaikki ne kulut, jotka maksetaan, vaikka mitään ei myytäisi.

Tarkista ensimmäisenä, tekeekö yritys voittoa. Jos ei, on syytä tutkia, miten toiminnan saisi käännetty voitolliseksi ja mitkä ovat ne tekijät, jotka aiheuttavat suurimman osan syntyneitä kuluista.

Myyntikate

Myyntikate kuvaa koko yrityksen yhteenlasketun myynnin katetasoa, joten siitä ei voi suoranaisesti vetää johtopäätöksiä yksittäisten tuotteiden hinnoittelusta. Tuotteen tai palvelun myyntikate voidaan laskea erikseen.

Myyntikateprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia tuotteen hinnasta tai liikevaihdosta tai myydystä eurosta jää kattamaan kiinteitä kuluja, poistoja ja rahoituskuluja. Myyntikateprosentin avulla pystytään laskemaan liikevaihdon kriittinen piste.

Myyntikateprosentin avulla voidaan laskea myös hintajousto. Hintajousto kertoo, kuinka paljon myyntimäärän tulisi muuttua, jos hintatasoa muutetaan, jotta saadaan aikaan sama myyntikate kuin ennen hintamuutosta.

Jos myyntikate on negatiivinen (myös myyntikate-% on negatiivinen), se kertoo, että tuotteen tai palvelun hinta ei riitä kattamaan yleensä suoraan tuotteeseen kohdistettavissa olevia muuttuvia kuluja. Yrityksen tuotteet ja palvelut on siis hinnoiteltu väärin, olettaen, että muuttuvat kulut on pidetty kurissa.

Jos myyntikate on positiivinen ja käyttökate negatiivinen, se on yleensä merkki siitä, että myyntimäärä on liian matala suhteessa kiinteisiin kuluihin.

Laskelmalla yrityksen myyntikate% voidaan tutkia mitä seuraa, jos esimerkiksi

  1. yritykselle muodostuu ylimääräinen kiinteä kustannus, jota ei voida laskuttaa asiakkaalta?
  2. paljonko alennuksen antaminen asiakkaalle maksaa eli paljonko on myytävä lisää alennuksen kattamiseksi
  3. muuttuvat kustannukset nousevat: kuinka paljon pitää nostaa myyntihintaa tai myyntimääriä, jotta kustannustaso on katettu

Käyttökate

Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. Jos käyttökate on positiivinen, mutta liikevoitto negatiivinen, niin myyntimäärät ovat liian matalia suhteessa investointeihin.

Käyttökatteen ja käyttökateprosentin taso riippuu yrityksen toimialasta ja pääomarakenteesta. Käyttökateprosentin suuruuteen ja kehitykseen vaikuttaa usein yrityksen toimialan kilpailutilanne sekä toiminnan luonne.

Hintojen muutosvaikutus

Hintojen muutoksilla on suurempi vaikutus tuloksentekokykyyn kuin myyntimäärän muutoksilla. Etenkin matalilla katteilla pienetkin hinnan korotukset parantavat tuloksentekokykyä voimakkaasti. Kustannustason nousu tulisi aina ensisijaisesti pyrkiä viemään läpi hinnan korotuksina.

Esimerkkinä tilanne, jossa myyntihinta on 100 yksikköä, myyntikatteen osuus 20 ja muuttuvien kustannusten osuus 80 yksikköä. Kulut nousevat 5% eli 0,05*80 = 4 yksikköä. Jos hinnan korotuksia ei tehdä, niin uusi myyntikate on 16 yksikköä (=20-4).

Jotta uudella katteella saadaan vanha kate kerättyä, tulee myyntimäärän nousta (4/16) = 25% lisää myyntiä

tai

kustannustason nousu 4:llä yksilöllä viedään loppuhintoihin ja 20 yksikön kate säilyy, kun hinnat nousevat 100:sta 104:ään eli 4%.

Budjetoimalla ja seuraamalla oman tuloksen kehittymistä pysytään selvillä siitä, mihin ja kuinka suuriin muutoksiin on tarvetta.

Katelaskenta on yksinkertaisimmillaan perusprosenttilaskua: paljonko on tuotteen myyntihinta, jos ostohinta on 100 ja katetta halutaan 30%? Ehkä mieleesi tuli luku 130, mutta se ei riitä vaan oikea summa on 142,86. Lasketaan näin: 100/0,70 ((100-30) /100). Jos prosenttilasku ei ole vahvinta aluettasi, esimerkiksi täältä löytyy kätevä laskuri.

Onko sinun yritykselläsi kassavirtalaskelmat kunnossa?

Lataa tästä itsellesi MAKSUTON video ja PDF-ohje kassavirtalaskelman tekoon ⏩ https://avaimet-menestykseen.lpages.co/kassavirtalaskelma/

Videolla käydään läpi mm.

  • mitä kassavirta tarkoittaa
  • mitä hyötyä siitä on
  • miten tehdään kassavirtalaskelma
  • miten se liittyy tuloslaskelmaan ja taseeseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet lukijoidemme suosituimmat kysymykset vastauksineen yksiin kansiin käteväksi vinkkivihkoksi!

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

pienyrittäjän talouden hallinta

Pienyrittäjän talouden hallinta ei ole rakettitiedettä

Yrittäjäksi lähdetään usein silloin, kun mielessä on timanttinen bisnesidea tai vahva visio menestyksestä. Paperityöt, laskelmat ja taulukot tuntuvat turhalta hidasteelta vision tiellä, vaikka ne ovat avainasema menestyneen ja kannattavan liiketoiminnan luomisessa. Joskus pienyrittäjän talouden hallinnasta muodostuu huoli, joka tuntuu kasaantuvan

Lue lisää »
yrittäjän identiteetti

Yrittäjän identiteetti – Yrittäjän työkyky, itsensä kehittäminen

Tärkein instrumentti yrittäjyydessä on ihminen itse. On ymmärrettävä yrittäjyyden olemusta ja sitä, minkälaiseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen se perustuu. Erään määritelmän mukaan yrittäjyyden olemus merkitsee kykyä elää päivästä toiseen monimutkaisuudessa ja epävarmuudessa luottavaisesti ja vähitellen itsevarmasti huolehtimatta tulevasta. Kiinnostuin yrittäjyys- käsitteen

Lue lisää »
Vieritä ylös