Paranna yrityksen kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla
Share on facebook
Share on print
Share on email

Paranna yrityksen kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla

Yritystoiminnassa tarvitaan rahaa. Yrityksen kannattavuutta arvioidaan analysoimalla liiketulosta ja katteita, jotka lasketaan tilinpäätöstietojen perusteella. Ne kertovat menneestä tilanteesta. Menneisyyden analysoinnin sijaan tärkeintä on kuitenkin se, että yrityksen kassassa on aina riittävästi rahaa. Jos rahat loppuvat, eikä velkoja pystytä maksamaan, tulee konkurssi. Kassavirtalaskelma auttaa ennustamaan yritystoiminnan jatkuvuutta ja varmistamaan, että yritys pystyy toimimaan myös vaikeina aikoina. Tulos voi nimittäin paperilla näyttää hyvältä, vaikka yritystä uhkaisi kassakriisi. Kassavirta on liiketoiminnan kannattavuudesta kertova mittari kaikille yrityksille toimialasta riippumatta.

Kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla

Yrityksen on oltava maksukykyinen ja vakavarainen, mutta sen keskeisin toimintaedellytys on kannattavuus. Kannattavan yrityksen lyhytaikainenkin maksuvalmiuskriisi voi olla kohtalokas. Lyhytaikaisen maksuvalmiusongelman voi yrittää hoitaa lainanotolla, mikä edellyttää usein vakavaraisuutta. Vakavaraisuudella tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi omavaraisuutta, velkaisuutta tai rahoitusrakennetta eli paljonko yrityksellä on omaa ja toisaalta vierasta rahaa koko yrityksen pääomasta.

Kannattavuus kuvaa lähinnä markkinoilta saatua katetta. Jatkuvasti hyvä kate vaikuttaa maksuvalmiutta parantavasti. Maksuvalmius luonnollisesti heikkenee, jos kate on huono. Huono maksuvalmius tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lyhytkestoinenkin toiminta rahoitetaan lainarahalla, mikä rasittaa vakavaraisuutta. Lainalla on aina hinta, vaikka korkotaso onkin nyt matala.

Yrityksen terveyskolmio auttaa ymmärtämään yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeät tekijät, jotka ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Yrityksen terveyskolmio on kuvattu tässä kannattavuuden varaan, koska se on kaiken lähtökohta pitkällä aikavälillä.

Terveyskolmion keskellä on kaikista kolmion kärjistä muodostuva kassavirta kassaperusteisena.yrityksen terveyskolmio

Kassavirta-ajattelussa korostuu yrityksen johdon keskeisin tehtävä: päivittäisen maksuvalmiuden turvaaminen. Yritysjohdon on huolehdittava kassavirrasta eli siitä, että rahat riittävät joka päivä kaikkiin velvoitteisiin.

Miten seuraat yrityksesi kassavirtaa?

Usein tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtaa tarkastellaan erillisinä raportteina. Tätä perinteistä ajattelutapaa on kuitenkin syytä muuttaa, ja miettiä kaikkia näitä raportteja kassavirran ja maksuvalmiuden näkökulmasta. Tarkastelemalla näitä kolmea raporttia yhtenä kokonaisuutena, on helppo hahmottaa niiden keskinäinen yhteys.

  • tuloslaskelma osoittaa yrityksen potentiaalisen kassavirran
  • tase kertoo rahamäärän, joka ollaan velkaa tai saamassa
  • kassavirtalaskelma osoittaa yrityksen todellisen kassavirran

Kassavirtalaskelma (rahoituslaskelma suoralla menetelmällä) kuvaa rahan liikkeitä eli mihin rahaa kuluu ja mistä sitä tulee. Kassavirtalaskelmien muoto vaihtelee usein yrityksen tarpeiden mukaan. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan laskelma kuvaa maksuperusteisesti liiketoi­min­nan, in­ves­toin­tien ja rahoi­tuksen raha­vir­toja. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa, että menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona maksu tapahtuu.

Jo yritystä perustettaessa on hyvä miettiä, mikä on rahan tarve, miten ja mistä rahaa kertyy kassaan ja minkälaisia maksuja joutuu maksamaan. Idea ei poikkea henkilökohtaisen talouden suunnittelusta; miten saan rahat riittämään? Kassavirtalaskelman avulla yrittäjä ymmärtää rahan liikkeitä paremmin. Yleinen syy yritysten vaikeuksiin on, ettei kassavirtaa ole osattu ennustaa tai ennusteen perusteella ei ole toimittu ajoissa.

Toisilla toimialoilla kassavirta voi olla hyvinkin epätasaista, etenkin silloin kun toiminta on kausiluontoista. Hiljaisempiin aikoihin on välttämätöntä varautua etukäteen, jotta maksuvalmius säilyisi riittävällä tasolla.

Kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelmassa rahan liikkeet jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka puretaan pienempiin osiin. Yrittäjän kannattaa jakaa osa-alueet esimerkiksi seuraavasti:

  1. Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta eli paljonko liiketoiminta tuottaa rahavaroja.

Pienyrityksen pankkitili voi antaa viitteitä kassavirran kehityksestä. Jos pankkitilin saldo pienenee kuukausien mittaan, kassavirta on todennäköisesti negatiivinen. Pitää kuitenkin huomioida myös investoinnit ja lainannostot, jotka näkyvät pankkitilillä. Tilanne on huono, jos pankkitilin saldo vähenee, velkamäärä kasvaa, eikä uutta rahoitusta saada.

Liiketoiminnan rahavirta lasketaan siten, että myynnistä vähennetään hankitut materiaalit, työ ja liiketoiminnan muut juoksevat kulut. Tätä liiketoiminnan rahavirtaa yritys voi sitten käyttää investointeihin, osingonmaksuun ja lainojen takaisinmaksuihin. Liiketoiminnan rahavirran tulisi aina olla positiivinen luku.

Rahan liikkeissä kannattaa huomioida todelliset maksuajat. Esimerkiksi maksettujen palkkojen ennakonpidätys maksetaan seuraavassa kuussa ja arvonlisäverot sitä seuraavassa kuussa. Myyntilaskujen todelliset maksuajat on myös hyvä ottaa huomioon.

  1. Investointien rahavirta

Investointien rahavirta kertoo, paljonko rahaa on käytetty investointeihin. Niihin tulisi riittää rahaa, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää ja viedä eteenpäin.  Investointien rahavirta on yleensä negatiivinen luku.

  1. Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta kertoo, paljonko on otettu lainaa, velkaa tai muuta rahoitusta ja paljonko velkaa on maksettu. Rahoituksen rahavirta paljastaa, paljonko kassasta on lähtenyt rahaa sijoittajille ja rahoittajille takaisin.

Positiivinen rahoituksen rahavirta kertoo yleensä, että yritys on ottanut paljon uutta velkaa, joka on virrannut yrityksen tilille. Negatiivinen rahoituksen rahavirta tarkoittaa, että yrityksen kassasta on virrannut rahaa lainojen takaisinmaksuun ja osinkoihin.

Kassavirtalaskelmassa lasketaan yhteen kaikki kassaan tulevat ja kassasta lähtevät maksut. Kassavirtalaskelmaa kannattaa tarkastella usein, vähintään kuukauden välein kirjanpidon rytmissä. Kassavirtalaskelman tulos on hyvä, kun laskelma on plussalla ja rahaa on vähintään muutaman kuukauden menoja varten. Ylimääräisten rahan voi sijoittaa tuottaviin kohteisiin tai käyttää harkinnan mukaan investointeihin.

Kassavirtalaskelman ollessa miinuksella tai liukumassa kohti nollaa, tilanne on huono. Yrittäjän pitäisi pystyä reagoimaan suunnan heikentymiseen hyvissä ajoin. Kassavirtalaskelma auttaa hahmottamaan kassan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Raha ei lisäänny tekemällä laskelmia, mutta niistä on apua kehitettäessä yritystoimintaa kannattavammaksi.

Kassavirtalaskelman hyödyt yritykselle

Kassavirtalaskelma toimii kannattavuuslaskelman tukena sekä pohjana yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelulle. Kassavirtalaskelma auttaa varmistamaan yrityksen maksuvalmiuden. Laskuja, lainan lyhennyksiä ja palkkoja ei voi maksaa tuloslaskelmassa tai tilinpäätöksessä näkyvällä voitolla, vaan käytettävissä olevilla kassavaroilla. Kassavirtalaskelma voi auttaa löytämään yritykselle sopivan kasvunopeuden maksuvalmiutta vaarantamatta. Kassavirtalaskelman avulla yrityksen johto joutuu tunnistamaan myynti- ja tuotantoprosessin ja asettamaan niille välitavoitteita. Kassavirtalaskelma toimii myös hyvänä budjetoinnin työvälineenä. Tehokas kassavirran hallinta mahdollistaa esimerkiksi rekrytoinnit ja muut investoinnit oikeaan aikaan – silloin kun yritys pystyy kasvamaan maksuvalmiuden vaarantumatta.

Kassavirta-ajattelu ei ole pelkästään maksuvalmiuden seurantaa vaan sen avulla saadaan tietoa myös kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta myös tulevaisuuden osalta. Kun yritys on kasvu- tai kriisitilanteessa, on kassavirrasta nähtävissä kassakriisin ennusmerkit hyvissä ajoin ja hälyttävissä tapauksissa yrityksellä on mahdollisuus toimia mahdollisimman varhain.

Kassavirtaa voi käyttää myös vertailuihin: onko kassavirta parempi tai huonompi verrattuna aikaisempiin jaksoihin? Miten se toteutuu talousarvioon nähden tai millainen kassavirta yrityksellä on verrattuna muihin yrityksiin samalla alalla? Kassavirrasta saa myös tiedon, jota ei välttämättä näe tuloslaskelmasta tai taseesta, kuten varastotasot, ylläpitokustannukset ja korkojen kehittymisen. Kassavirtalaskelman avulla saadaan selville yrityksen maksuvalmius jo ennakkoon, jolloin yritys osaa varautua mahdollisiin rahoitusvajeisiin. Vapaa kassavirta on tärkeä mittari yrityksen johdolle, koska se kertoo kuinka kestävällä pohjalla yhtiön kannattavuus on.

Miten teet kassavirtalaskelman?

Kassavirran ennustaminen tehdään yleensä kassavirtabudjetin avulla. Budjetti laaditaan vähintään kuukausitasolle, mutta joskus se kannattaa viedä jopa päivätasolle saakka. Se sisältää samat erät kuin rahoituslaskelma. Näitä ovat kassaan ja kassasta maksut, investoinnit ja rahoitus. Kassaan maksuissa huomiota on hyvä kiinnittää arvonlisäveroon ja muihin maksuihin, jotka eivät tuloslaskelmassa tai taseessa näy.

Toimivalla yrityksellä on oltava kannattavuus- ja kassavirtasuunnittelun pohjana riittävän ajantasainen kirjanpitoaineisto. Kuukausitason seuranta on tärkeä, koska yrityksen toimintaa pitää pystyä ohjaamaan toteuman perusteella koko ajan. On hyvä huomioida, että kaikkiin kulueriin, esimerkiksi henkilöstökulut ja vuokrat, ei pystytä nopeasti vaikuttamaan. Ennustaminen ei ole helppoa, vaikka apuvälineitä ja erilaisia laskelmia hyödyntäisi tehokkaasti.

Onko sinun yritykselläsi kassavirtalaskelmat kunnossa?

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit kannattavuuden parantamisesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

osaava työvoima

Osaava työvoima vauhdittaa yrityksen kasvua

Yrityksen kasvuun vaikuttavat monet asiat, joista suurimpana pidetään yleensä rahoitusta. Kasvun onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin myös toinen iso osa-alue, johon panostamalla yritys voi vauhdittaa kasvuaan entistä tehokkaammin. Tämä osa-alue on osaava työvoima. Monilla aloilla yritysten kasvumahdollisuuksia rajoittaa pula alan asiantuntijoista ja

Lue lisää »
yrittäjän työkyky

Miten yrittäjä tekee tulosta – Yrittäjän työkyky

Hyvien tuloksien edellytys urheilussa on, että urheilija on hyvässä kunnossa. Urheilijan kunnon vaikutusta tuloksen tekoon pidetään itsestään selvyytenä. Ymmärretään myös, että kunnon kohentamiseen ja ylläpitämiseen on panostettava jatkuvasti. Vaatimuksiin vastaaminen Työelämässä sen sijaan vaaditaan entistä parempia tuloksia kiinnittämättä huomiota työtä

Lue lisää »
Projektiosaamisen ABC

Projektiosaamisen ABC – Yrityksen toiminta ja suunnittelu

Projektiosaaminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista, joten sen opiskeluun kannattaa ehdottomasti paneutua. Yrittäjän työ on täynnä projekteja; pieniä ja isoja, lyhytaikaisia ja pidempiä. Usein erilaisia projekteja on käynnissä myös samanaikaisesti. Projekteilla on erilaiset aikataulut, ja niitä kaikkia pitäisi pystyä seuraamaan ja

Lue lisää »
Vieritä ylös