Paranna yrityksen kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla
Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Paranna yrityksen kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla

Yritystoiminnassa tarvitaan rahaa. Yrityksen kannattavuutta arvioidaan analysoimalla liiketulosta ja katteita, jotka lasketaan tilinpäätöstietojen perusteella. Ne kertovat menneestä tilanteesta. Menneisyyden analysoinnin sijaan tärkeintä on kuitenkin se, että yrityksen kassassa on aina riittävästi rahaa. Jos rahat loppuvat, eikä velkoja pystytä maksamaan, tulee konkurssi. Kassavirtalaskelma auttaa ennustamaan yritystoiminnan jatkuvuutta ja varmistamaan, että yritys pystyy toimimaan myös vaikeina aikoina. Tulos voi nimittäin paperilla näyttää hyvältä, vaikka yritystä uhkaisi kassakriisi. Kassavirta on liiketoiminnan kannattavuudesta kertova mittari kaikille yrityksille toimialasta riippumatta.

Kannattavuutta kassavirtalaskelman avulla

 
Yrityksen on oltava maksukykyinen ja vakavarainen, mutta sen keskeisin toimintaedellytys on kannattavuus. Kannattavan yrityksen lyhytaikainenkin maksuvalmiuskriisi voi olla kohtalokas. Lyhytaikaisen maksuvalmiusongelman voi yrittää hoitaa lainanotolla, mikä edellyttää usein vakavaraisuutta. Vakavaraisuudella tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi omavaraisuutta, velkaisuutta tai rahoitusrakennetta eli paljonko yrityksellä on omaa ja toisaalta vierasta rahaa koko yrityksen pääomasta.

Kannattavuus kuvaa lähinnä markkinoilta saatua katetta. Jatkuvasti hyvä kate vaikuttaa maksuvalmiutta parantavasti. Maksuvalmius luonnollisesti heikkenee, jos kate on huono. Huono maksuvalmius tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lyhytkestoinenkin toiminta rahoitetaan lainarahalla, mikä rasittaa vakavaraisuutta. Lainalla on aina hinta, vaikka korkotaso onkin nyt matala.

Yrityksen terveyskolmio auttaa ymmärtämään yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeät tekijät, jotka ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Yrityksen terveyskolmio on kuvattu tässä kannattavuuden varaan, koska se on kaiken lähtökohta pitkällä aikavälillä.

Terveyskolmion keskellä on kaikista kolmion kärjistä muodostuva kassavirta kassaperusteisena.yrityksen terveyskolmio

Kassavirta-ajattelussa korostuu yrityksen johdon keskeisin tehtävä: päivittäisen maksuvalmiuden turvaaminen. Yritysjohdon on huolehdittava kassavirrasta eli siitä, että rahat riittävät joka päivä kaikkiin velvoitteisiin.

Miten seuraat yrityksesi kassavirtaa?

 
Usein tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtaa tarkastellaan erillisinä raportteina. Tätä perinteistä ajattelutapaa on kuitenkin syytä muuttaa, ja miettiä kaikkia näitä raportteja kassavirran ja maksuvalmiuden näkökulmasta. Tarkastelemalla näitä kolmea raporttia yhtenä kokonaisuutena, on helppo hahmottaa niiden keskinäinen yhteys.

  • tuloslaskelma osoittaa yrityksen potentiaalisen kassavirran
  • tase kertoo rahamäärän, joka ollaan velkaa tai saamassa
  • kassavirtalaskelma osoittaa yrityksen todellisen kassavirran

Kassavirtalaskelma (rahoituslaskelma suoralla menetelmällä) kuvaa rahan liikkeitä eli mihin rahaa kuluu ja mistä sitä tulee. Kassavirtalaskelmien muoto vaihtelee usein yrityksen tarpeiden mukaan. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan laskelma kuvaa maksuperusteisesti liiketoi­min­nan, in­ves­toin­tien ja rahoi­tuksen raha­vir­toja. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa, että menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona maksu tapahtuu.

Jo yritystä perustettaessa on hyvä miettiä, mikä on rahan tarve, miten ja mistä rahaa kertyy kassaan ja minkälaisia maksuja joutuu maksamaan. Idea ei poikkea henkilökohtaisen talouden suunnittelusta; miten saan rahat riittämään? Kassavirtalaskelman avulla yrittäjä ymmärtää rahan liikkeitä paremmin. Yleinen syy yritysten vaikeuksiin on, ettei kassavirtaa ole osattu ennustaa tai ennusteen perusteella ei ole toimittu ajoissa.

Toisilla toimialoilla kassavirta voi olla hyvinkin epätasaista, etenkin silloin kun toiminta on kausiluontoista. Hiljaisempiin aikoihin on välttämätöntä varautua etukäteen, jotta maksuvalmius säilyisi riittävällä tasolla.

Kassavirtalaskelma

 
Kassavirtalaskelmassa rahan liikkeet jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka puretaan pienempiin osiin. Yrittäjän kannattaa jakaa osa-alueet esimerkiksi seuraavasti:

  1. Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta eli paljonko liiketoiminta tuottaa rahavaroja.

Pienyrityksen pankkitili voi antaa viitteitä kassavirran kehityksestä. Jos pankkitilin saldo pienenee kuukausien mittaan, kassavirta on todennäköisesti negatiivinen. Pitää kuitenkin huomioida myös investoinnit ja lainannostot, jotka näkyvät pankkitilillä. Tilanne on huono, jos pankkitilin saldo vähenee, velkamäärä kasvaa, eikä uutta rahoitusta saada.

Liiketoiminnan rahavirta lasketaan siten, että myynnistä vähennetään hankitut materiaalit, työ ja liiketoiminnan muut juoksevat kulut. Tätä liiketoiminnan rahavirtaa yritys voi sitten käyttää investointeihin, osingonmaksuun ja lainojen takaisinmaksuihin. Liiketoiminnan rahavirran tulisi aina olla positiivinen luku.

Rahan liikkeissä kannattaa huomioida todelliset maksuajat. Esimerkiksi maksettujen palkkojen ennakonpidätys maksetaan seuraavassa kuussa ja arvonlisäverot sitä seuraavassa kuussa. Myyntilaskujen todelliset maksuajat on myös hyvä ottaa huomioon.

  1. Investointien rahavirta

Investointien rahavirta kertoo, paljonko rahaa on käytetty investointeihin. Niihin tulisi riittää rahaa, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää ja viedä eteenpäin.  Investointien rahavirta on yleensä negatiivinen luku.

  1. Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta kertoo, paljonko on otettu lainaa, velkaa tai muuta rahoitusta ja paljonko velkaa on maksettu. Rahoituksen rahavirta paljastaa, paljonko kassasta on lähtenyt rahaa sijoittajille ja rahoittajille takaisin.

Positiivinen rahoituksen rahavirta kertoo yleensä, että yritys on ottanut paljon uutta velkaa, joka on virrannut yrityksen tilille. Negatiivinen rahoituksen rahavirta tarkoittaa, että yrityksen kassasta on virrannut rahaa lainojen takaisinmaksuun ja osinkoihin.

Kassavirtalaskelmassa lasketaan yhteen kaikki kassaan tulevat ja kassasta lähtevät maksut. Kassavirtalaskelmaa kannattaa tarkastella usein, vähintään kuukauden välein kirjanpidon rytmissä. Kassavirtalaskelman tulos on hyvä, kun laskelma on plussalla ja rahaa on vähintään muutaman kuukauden menoja varten. Ylimääräisten rahan voi sijoittaa tuottaviin kohteisiin tai käyttää harkinnan mukaan investointeihin.

Kassavirtalaskelman ollessa miinuksella tai liukumassa kohti nollaa, tilanne on huono. Yrittäjän pitäisi pystyä reagoimaan suunnan heikentymiseen hyvissä ajoin. Kassavirtalaskelma auttaa hahmottamaan kassan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Raha ei lisäänny tekemällä laskelmia, mutta niistä on apua kehitettäessä yritystoimintaa kannattavammaksi.

Kassavirtalaskelman hyödyt yritykselle

 
Kassavirtalaskelma toimii kannattavuuslaskelman tukena sekä pohjana yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelulle. Kassavirtalaskelma auttaa varmistamaan yrityksen maksuvalmiuden. Laskuja, lainan lyhennyksiä ja palkkoja ei voi maksaa tuloslaskelmassa tai tilinpäätöksessä näkyvällä voitolla, vaan käytettävissä olevilla kassavaroilla. Kassavirtalaskelma voi auttaa löytämään yritykselle sopivan kasvunopeuden maksuvalmiutta vaarantamatta. Kassavirtalaskelman avulla yrityksen johto joutuu tunnistamaan myynti- ja tuotantoprosessin ja asettamaan niille välitavoitteita. Kassavirtalaskelma toimii myös hyvänä budjetoinnin työvälineenä. Tehokas kassavirran hallinta mahdollistaa esimerkiksi rekrytoinnit ja muut investoinnit oikeaan aikaan – silloin kun yritys pystyy kasvamaan maksuvalmiuden vaarantumatta.

Kassavirta-ajattelu ei ole pelkästään maksuvalmiuden seurantaa vaan sen avulla saadaan tietoa myös kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta myös tulevaisuuden osalta. Kun yritys on kasvu- tai kriisitilanteessa, on kassavirrasta nähtävissä kassakriisin ennusmerkit hyvissä ajoin ja hälyttävissä tapauksissa yrityksellä on mahdollisuus toimia mahdollisimman varhain.

Kassavirtaa voi käyttää myös vertailuihin: onko kassavirta parempi tai huonompi verrattuna aikaisempiin jaksoihin? Miten se toteutuu talousarvioon nähden tai millainen kassavirta yrityksellä on verrattuna muihin yrityksiin samalla alalla? Kassavirrasta saa myös tiedon, jota ei välttämättä näe tuloslaskelmasta tai taseesta, kuten varastotasot, ylläpitokustannukset ja korkojen kehittymisen. Kassavirtalaskelman avulla saadaan selville yrityksen maksuvalmius jo ennakkoon, jolloin yritys osaa varautua mahdollisiin rahoitusvajeisiin. Vapaa kassavirta on tärkeä mittari yrityksen johdolle, koska se kertoo kuinka kestävällä pohjalla yhtiön kannattavuus on.

Miten teet kassavirtalaskelman?

 
Kassavirran ennustaminen tehdään yleensä kassavirtabudjetin avulla. Budjetti laaditaan vähintään kuukausitasolle, mutta joskus se kannattaa viedä jopa päivätasolle saakka. Se sisältää samat erät kuin rahoituslaskelma. Näitä ovat kassaan ja kassasta maksut, investoinnit ja rahoitus. Kassaan maksuissa huomiota on hyvä kiinnittää arvonlisäveroon ja muihin maksuihin, jotka eivät tuloslaskelmassa tai taseessa näy.

Toimivalla yrityksellä on oltava kannattavuus- ja kassavirtasuunnittelun pohjana riittävän ajantasainen kirjanpitoaineisto. Kuukausitason seuranta on tärkeä, koska yrityksen toimintaa pitää pystyä ohjaamaan toteuman perusteella koko ajan. On hyvä huomioida, että kaikkiin kulueriin, esimerkiksi henkilöstökulut ja vuokrat, ei pystytä nopeasti vaikuttamaan. Ennustaminen ei ole helppoa, vaikka apuvälineitä ja erilaisia laskelmia hyödyntäisi tehokkaasti.

Onko sinun yritykselläsi kassavirtalaskelmat kunnossa?

 
Lataa tästä itsellesi MAKSUTON video ja PDF-ohje kassavirtalaskelman tekoon ⏩ https://avaimet-menestykseen.lpages.co/kassavirtalaskelma/

Videolla käydään läpi mm.

  • mitä kassavirta tarkoittaa
  • mitä hyötyä siitä on
  • miten tehdään kassavirtalaskelma
  • miten se liittyy tuloslaskelmaan ja taseeseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet lukijoidemme suosituimmat kysymykset vastauksineen yksiin kansiin käteväksi vinkkivihkoksi!

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

vie osaamisesi verkkoon

Lopeta omien työtuntien myynti – vie osaamisesi verkkoon

Tässä kirjoituksessa käydään läpi, miksi yrittäjän kannattaa pohtia omien työtuntien myynnin lopettamista ja kuinka vidä omaa osaamista verkkoon – mahdollistaen näin oman bisneksen kasvattamisen. Omien työtuntien myynti on usein vaivattomin tapa toimia, mutta hommassa on yksi hyvin suuri ongelma –

Lue lisää »
joululahjat verotuksessa

Joululahjat yrityksen verotuksessa

Joulun alla ajankohtaiseksi tulevat pikkujoulujen ja yrityksen työntekijöille hankkimien joululahjojen verovähennykset.  Monet järjestävät myös pikkujouluja ja muita tilaisuuksia.  Miten niiden verotus oikein menikään?  Tässä kertauksena muutamia perussääntöjä, joiden avulla ongelmatilanteet verotuksessa voidaan välttää. Henkilökunnan virkistysjuhlat Pikkujoulut, kesäpäivät, vuosijuhlat ovat henkilökunnan

Lue lisää »
strategia

Strategia kuntoon – Yrityksen toiminta ja suunnittelu

Useimmilta yrityksiltä puuttuu strategian ydin eli se, miten yritys erottuu edukseen kilpailijoistaan. Talouselämässä muutama vuosi sitten julkaistun tutkimuksen tulosten mukaan, vain alle kolmasosalla yrityksistä oli jonkinlainen strategiamääritelmä ja vain 23 prosentilla hyvin määritelty strategia. Yritysten strategiat jäävät helposti liian yleiselle tasolle tai

Lue lisää »
Vieritä ylös