Verosuunnittelua vai veronkiertoa - Yrityksen taloushallinto, kirjanpito ja verotus
Share on facebook
Share on print
Share on email

Verosuunnittelua vai veronkiertoa – Yrityksen taloushallinto, kirjanpito ja verotus

Verosuunnittelu on jokaisen oikeus

Oletko koskaan yrittäjän urallasi ajatellut, että olisipa mukavaa, jos näitäkään veroja ei tarvitsisi maksaa? Verosuunnittelusta voi hyötyä pienikin yritys, sillä suunnittelun tarkoituksena on miettiä, mikä on järkevin tapa tai ajankohta verojen maksamiselle. Verohallinnon mukaan verovelvollisella on lupa minimoida veronsa verosuunnittelun avulla. Verojen kiertäminen sen sijaan on kiellettyä. Yrittäjän on toisin sanoen täysin luvallista hoitaa yrityksen raha-asiat niin, että veroja tulee maksettavaksi vain lain vaatima minimi, ei euroakaan enempää.

Verosuunnittelulla järkevöitetään verojen maksua

Verosuunnittelun suurin hyöty on siinä, ettei tule yllätyksiä. Verosuunnittelun tavoitteena on ennakoida verojen maksamisen vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä löytää edullisimmat ja toimivimmat vaihtoehdot verojen maksamiselle. Verosuunnittelua tehdessä on tuloveron ohella arvioitava muun muassa arvonlisäveron, varainsiirtoveron, varallisuusveron sekä perintö- ja lahjaveron vaikutukset yrityksen toimintaan.

Yrityksen verosuunnittelu voidaan karkeasti jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
1) verosuunnittelu varsinaisen tilikauden aikana
2) verosuunnittelu tilinpäätöshetkellä
3) verosuunnittelu erityisjärjestelyissä, kuten yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset jne.

Verosuunnittelu varsinaisen tilikauden aikana

Verosuunnittelulla varsinaisen tilikauden aikana tarkoitetaan lähinnä yrityksen sekä sen omistajayrittäjän suunnitelmallisia toimia tilikauden aikana. Useimmiten pääasiallisena tavoitteena on nettovarallisuuden kasvattaminen, jolla taas pyritään vaikuttamaan voitonjakoon osinkojen muodossa.
Usein myös pienemmissä yrityksissä tulee harkittavaksi, kannattaako omistajayrittäjän maksaa itselleen palkkaa vai nostaa ainoastaan osinkoa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että omistajayrittäjän kannattaa maksaa itselleen kohtuupalkkaa yrityksen tuloveroprosenttiin saakka eli siten, että omistajayrittäjän henkilökohtainen ansiotuloveroprosentti on 20 % tienoilla. Tämän jälkeen omistajayrittäjä voi nostaa haluamansa tulot osinkoina, joiden lopullinen verorasitus on yhteydessä yrityksen nettovarallisuuteen ja osakkeen matemaattiseen arvoon.

Verosuunnittelu tilinpäätöshetkellä

Yrityksen verosuunnittelu tilinpäätöshetkellä on klassinen elementti, johon yrityksien verosuunnittelu on perinteisesti painottunut. Verolainsäädännön kehittymisen myötä yrityksien mahdollisuudet verosuunnitteluun tilinpäätöshetkellä ovat kuitenkin huomattavasti pienentyneet, joten pääpainon tulisi nykyään olla tilikauden aikana tapahtuvassa verosuunnittelussa.

Yrityksillä on kuitenkin edelleen käytettävissä joitakin vaikuttamismahdollisuuksia tulokseen tilinpäätöshetkellä. Käytännössä tämä tarkoittaa menojen huomioimista ja jaksottamista; tilikauden menoja voidaan käyttää joko tilikauden menona tai aktivoida taseeseen. Yrityksillä on myös eräitä vaihtoehtoja liittyen tulojen jaksottamiseen. Tilinpäätöshetkelle ajoittuvassa verosuunnittelussa voidaan myös kartoittaa lähinnä käyttöomaisuudesta tehtäviä poistoja, jotka voidaan tehdä joko tilinpäätöshetkellä tai hyllyttää myöhemmin hyödynnettäväksi.

Verosuunnittelu erityisjärjestelyissä

Verosuunnittelu erityisjärjestelyissä tarkoittaa verolainsäädännön luomia verosuunnittelumahdollisuuksia liittyen muun muassa yritysjärjestelyihin sekä sukupolvenvaihdoksiin.
Erityisjärjestelyiden verosuunnittelu vaatii useimmiten huomattavan määrän aikaa; asianmukaiset ja laadultaan hyvät erityisjärjestelyt vaativat paljon etukäteissuunnittelua. Ennen varsinaista järjestelyn toteuttamista kannattaa järjestelylle ottaa ns. vakuutus, eli hakea verottajalta ennakkoratkaisu järjestelyn verotuksesta.

Esimerkkejä verosuunnittelusta

Yksityishenkilön verosuunnitteluna voidaan pitää esimerkiksi sitä, että henkilö määrittelee itselleen hieman todellista suuremman veroprosentin, jolloin välttyy mätkyiltä ja tulee samalla pakkosäästäneeksi rahaa. Sekin on verosuunnittelua, että miettii, pitäisikö kesämökki siirtää perintönä yhden sukupolven yli. Kannattaa myös pohtia, omistaako asuntonsa loppuun asti vai lahjoittaako sen jo elinaikanaan eteenpäin. Verot saattavat olla pienemmät, jos asunto siirtyy uudelle omistajalle lahjoituksena.

Jos toiminimiyrittäjän puoliso työskentelee yrityksessä aina silloin tällöin, yrityksen tekemä tulo voidaan jakaa verotettavaksi myös puolisolle (joka tässä tapauksessa muuten luetaan yrittäjäpuolisoksi). Tällöin verotuksen yhteisprosentti voi olla pienempi kuin silloin, jos tulo verotetaan vain toiselta puolisolta.

Toiminimiyrityksessä ja kommandiittiyhtiössä verojen maksua voidaan puolestaan siirtää hyödyntämällä niin sanottua toimintavarausta. Toimintavaraus on yksi elinkeinoverolain sallimista harvoista tuloksenjärjestelykeinoista. Toimintavaraus saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneen vuoden (12kk) aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen yhteismäärästä. Varausta käytetään nimenomaan tasaamaan verotusta eri vuosien välillä, ei poistamaan veroja kokonaan.

Säästät maksamalla verosi järkevästi

Verosuunnittelulla on mahdollista säästää, vaikka verosuunnittelu ei tarkoitakaan verojen maksamisen minimointia. Ideaalitilanteessa verot maksetaan aina oikean suuruisina, jolloin myös vältytään niiltä ikäviltä ylilyönneiltä. Pienikin yritys voi vuosien mittaan säästää pitkän pennin pienellä panostuksella kirjanpitoon sekä huolellisella veroilmoituksen täyttämisellä. Veroasioita on hyvä käydä tilikauden aikana läpi: parhaan hyödyn saa silloin, kun laskelmia tehdään tilikauden alusta alkaen. Verottajan lähettämät selvitykset ennakon perusteista ja edellisen vuoden verotuspäätös on hyvä käydä huolellisesti läpi.

Väärin ilmoittaminen on väärin

Tarkan rajan vetäminen verosuunnittelun ja veronkierron välille on vaikeaa. Veronkierrossa tavoitellaan veroetuja, jotka ovat lain kirjaimelle vieraita. Tällöin tärkein motiivi on verojen välttäminen.
Veroilmoituksessa pitää pysyä totuudessa. Esimerkiksi työhuonevähennystä ei voi tehdä, jos ei työskentele kotona. Veron kiertäminen muuttuu hyvin herkästi suoranaiseksi verorikokseksi, jos tuloja ei vain ilmoiteta väärin vaan ne jätetään tyystin ilmoittamatta.
Verosuunnittelun luvallisuudesta ja veronkierron luvattomuudesta tekee seikkaperäistä selkoa verohallinnon laatima ja verkkosivuillaan julkaisema syventävä vero-ohje ”veron kiertämissäännöksen” soveltamisesta.

Yritys ja omistajayrittäjä voivat vähentää mahdollista epävarmuutta tietyn järjestelyn/menettelyn lainmukaisuudesta pyytämällä ennakkoratkaisua verottajalta. Tämän ”vakuutuksen” turvin voidaan hyvillä mielin lähteä toteuttamaan suunniteltua erityisjärjestelyä.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

toiminimi osakeyhtiöksi-tietopaketti

Toiminimi osakeyhtiöksi – tietopaketti

Yksityisen osakeyhtiön voi nyt perustaa ilman 2500 euron minimiosakepääomaa, kun vaatimus osakepääomasta poistui 1.7.2019. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Moni yrittäjä ja yrittäjyydestä haaveileva innostui tästä muutoksesta: Patentti- ja rekisterihallituksessa perustettiin heinäkuun

Lue lisää »
yrittäjän jaksaminen ja stressinhallinta

Rajanvetoja – Yrittäjän jaksaminen ja stressinhallinta

Ajankäytön hallintaa Hevosalan yrittäjä ja vapaa kirjoittaja lähtee ansaitsemalleen viikonloppulomalle Tallinnaan. Matkan valmistelu ja lähteminen itsessään on prosessi, jota ei jaksa käydä läpi montaa kertaa vuodessa, mutta jos kerran tai parikin pääsee vähän irtautumaan arjesta, niin… Se menee näin: Kymmenen

Lue lisää »
Vieritä ylös