yrittäjän identiteetti
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print

Yrittäjän identiteetti – Yrittäjän työkyky, itsensä kehittäminen

Tärkein instrumentti yrittäjyydessä on ihminen itse. On ymmärrettävä yrittäjyyden olemusta ja sitä, minkälaiseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen se perustuu.

Erään määritelmän mukaan yrittäjyyden olemus merkitsee kykyä elää päivästä toiseen monimutkaisuudessa ja epävarmuudessa luottavaisesti ja vähitellen itsevarmasti huolehtimatta tulevasta. Kiinnostuin yrittäjyys- käsitteen etymologisesta taustasta: ranskan kielessä yrittäjyys on merkinnyt tekemistä, eteenpäin menemistä ja aloitteen ottamista. Englannin kielessä käsite on merkinnyt jännittävää ja tuntematonta kokemusta. Yrittäjyyden voidaan ajatella merkitsevän mahdollisuuksien havaitsemista (discovering opportunities) tai mahdollisuuksien luomista (creating opportunities), niihin tarttumista ja niiden toteuttamista (exploitation).

Työelämän muuttuessa monimutkaisemmaksi ja epävakaammaksi, uudet ammattitaitovaatimukset heijastuvat myös yrittäjien osaamistarpeisiin ja persoonallisuuden piirteisiin. Työelämässä tarvitaan vahvaa laaja-alaista osaamista ja se edellyttää elinikäistä oppimista.

Menestyvä yrittäjä

  • asettaa toiminnalleen tavoitteet ja päämäärät
  • toimii itsenäisesti
  • osaa tehdä päätöksiä
  • osaa käyttää valtaansa tarvittaessa
  • osaa toimia luovasti ja joustavasti
  • luottaa omiin kykyihinsä

Toiminnan tueksi tarvitaan liiketoimintaosaamista ja yhteistyökumppaneita.

Minustako yrittäjä?

Ihmisen siirtyminen sosiaalisesta statuksesta toiseen, kuten palkansaajasta yrittäjäksi, on suuri identiteetin muutos. Yrittäjäidentiteetin kehittymisessä nähdään tärkeänä se, miten yrittäjä näkee itsensä omassa roolissaan, ”millainen olen yrittäjänä”, ”millaiseksi yrittäjäksi haluan tulla”. Minäkuvan rakentumiseen vaikuttavat näin ollen tiedot, taidot ja kyvyt, mutta myös tahtotila eli motivaatio. Yrittäjän kokemukseen ja erilaisten haasteellisten tilanteiden selvittäminen riippuu siitä, miten hän näkee itsensä yrittäjänä.

Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten perheyrityksen jatkaminen, työttömyys, tyytymättömyys aikaisempaan työpaikkaan tai urakehitykseen. Yrittäjäksi ryhdytään myös, kun halutaan olla riippumattomia toisista, haetaan arvostusta tai haaveillaan paremmista tuloista. Usein yrittäjyyden aloittaminen on pitkäaikainen, useita vuosia vievä prosessi, joka vaatii erityisiä yrittäjyys- ja liiketoimintavalmiuksia.

Yrittäjyys kaipaa monenlaista tukea

Yrittäjyyteen liitetään tietynlaisia ominaisuuksia, yrittäjämäistä käyttäytymistä ja yrittäjyystaitoja.

Yrittäjän on tärkeää uskoa itseensä, uskaltaa ottaa riskejä, heittäytyä tuntemattomaan ja kokeilla. Eikä ole niin vaarallista, vaikka välillä menee rähmälleen. Takapakkia voi tulla, jos yrittää saavuttaa seuraavan vaiheen liian nopeasti. Koko prosessi on käytävä läpi. (Outi Hägg, Aalto yliopisto)

Yrittäjyyttä kuvataan ajattelu- ja toimintatapoina, jotka koskevat tapaa tehdä asioita, nähdä asioita, tuntea ja tunnistaa asioita, tapaa kommunikoida itsensä ja toisten kanssa, tapaa organisoida asioita sekä tapaa oppia asioita ja asioista. Yrittäjyyteen liitettävät ominaisuudet, yrittäjämäinen käyttäytyminen ja yrittäjyystaidot ovat syntymälahjojen sijaan opittavia asioita.

Yrittäjäidentiteetin rakentaminen on elämänhistorian mittainen tehtävä. Yrittäjäidentiteetti rakentuu yksilöllisesti ja prosessi-maisesti, koska siihen vaikuttavat saatu koulutus, erilaiset kokemukset, sosiaalinen vuorovaikutus sekä yrittäjänuralle asetetut tavoitteet ja päämäärät.

Naisyrittäjät sitoutuneita yritystoimintaansa

Lähdemateriaalissa tutkittiin erityisesti naisyrittäjiä, jotka tutkimuksen mukaan ovat sitoutuneita yritystoimintaansa, mutta yrittäjyyttä haastavat perhe-elämän ja yrittäjyyden yhteensovittaminen sekä naisyrittäjyyden sukupuolisidonnaisuus. Kaikesta haasteellisuudesta huolimatta naisilla on selkeä minäkuva ja vahva asenne yrittäjyyteen. He tunnistavat oman osaamisensa ja siinä olevat rajoitteet sekä osaavat hyödyntää näitä tietoja yritystoiminnassaan.

Yrittäjyyden perusta voidaan luoda jo lapsuudessa, kun saadaan hyviä yrittäjyyden malleja, jotka kehittävät yrittäjämäistä asennetta, ajattelu- ja toimintatapaa. Yrittäjä tarvitsee tämän lisäksi tiedollisen ja taidollisen pohjan: muodollinen koulutus antaa perustan, mutta monipuoliset laadulliset kokemukset elämän aikana syventävät ja jalostavat osaamista sekä kasvattavat henkisesti.

Jokainen yrittäjä luo itse oman yrittäjäidentiteettinsä kulloisenkin elämäntilanteen ja sen antaman mahdollisuuksien mukaan.

Tästä voit testata, oletko sinä yrittäjäpersoona?

Yrittäjien valmennuksen avainasia

Outi Hägg korostaa, että yrittäjävalmennuksessa on löydettävä ennen kaikkea ihmisessä olevat henkiset voimavarat ja vahvistettava yrittäjäksi ryhtyvän itsetuntoa ja itseluottamusta. Tämä edellyttää valmennettavalta uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa oman elämänsä kulkuun eli kykyä ohjata omaa toimintaansa. Yrittäjyyteen välttämättöminä kuuluvat tiedot ja taidot voidaan sen jälkeen tai parhaimmillaan samanaikaisesti opettaa ja oppia.

Tekstin lähteinä on käytetty verkkojulkaisuja:

Outi Hägg, Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti, Väitöskirja 2011

Tuula Pelkonen, Mikroyrittäjinä toimivien naisten yrittäjäidentiteetin rakentuminen, Pro Gradu tutkielma 2016

Lataa heti PIKAOPAS MENESTYKSEEN

Opas auttaa sinua kehittämään osaamistasi liiketoiminnan hoitamisessa tuloksellisempaan suuntaan.

Tilaa uusimmat jutut sähköpostiisi

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet lukijoidemme suosituimmat kysymykset vastauksineen yksiin kansiin käteväksi vinkkivihkoksi!

Piditkö jutuista? Jaa myös muille ja käy tykkäämässä, kiitos!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Lisää mielenkiintoista luettavaa

uusia ajatuksia yrittäjälle

Uusia ajatuksia yrittäjälle

Uusia tuulia, uusia ajatuksia yrittäjälle. Tyyntä myrskyn jälkeen ja myrskytuulten taltuttamista. Hoen itselleni; delegoi ja toteuta osa ideoista. Tekemisellä ne mahdolliset myräkän voimat vaimenevat. Elikkä, ei lankoja yhteen koriin vaan useampaan ja mieluiten erikokoisiin. Tuotteet, joo, mutta oheistuotteet, joo joo

Lue lisää »
katetuottolaskenta

Katetuottolaskennalla parempi tuloksentekokyky

Katetuottolaskennan avulla yritys voi seurata kannattavuuttaan ja suunnitella keinoja kannattavuutensa parantamiseksi. Katetuottolaskennassa lähtökohtana on kustannusten jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Myyntikate on myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotus. Kun myyntikatteesta vähennetään yrityksen kiinteät kustannukset, saadaan yrityksen käyttökate. Yritystoiminnan tavoitteena on tuottaa

Lue lisää »
yrityksen kasvurahoitus

Miten toteuttaa yrityksen kasvurahoitus?

Yrityksen kasvurahoitus pitää suunnitella hyvin, jolloin vähennetään kasvuprosessin taloudellista taakkaa, kun mahdolliset riskipaikat on huomioitu jo aikaisessa vaiheessa. Kokosimme tähän blogitekstiin erilaisia yrityksen kasvun rahoitusvaihtoehtoja. Kerroimme aiemmassa blogitekstissämme erilaisista tavoista, joilla yritys voi lähteä kasvattamaan toimintaansa. Vaikka kestävä kasvu tapahtuu

Lue lisää »
Vieritä ylös